Projekt Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání Rodinného svazu ČR

Od 1. října 2020 byl spuštěn projekt Evropské příklady dobré praxe ve vzdělávání Rodinného svazu ČR. Cílem projektu je zvýšit kompetentnost poskytovatelů programů členských center a kvalitu komunikace Rodinného svazu se státními orgány v rámci občanské participace.

Získané dovednosti a zkušenosti během mobilit realizovaných v SRN a v Slovenské republice budou využity v následujících oblastech:

1. Vzdělávání v partnerských kompetencích se zvláštním zřetelem na stabilitu rodinného soužití a na posílení primární prevence vzniku patologických jevů v rodinách.

2. Zmírňování negativních dopadů demografického stárnutí společnosti aktivizací seniorů pro jejich větší zapojení do občansky angažovaných činností a efektivním uchopením fenoménu stárnutí.

3. Přenos příkladů dobré praxe v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání s cílem rozšířit nabídku možností zapojení na trhu práce.

4. Výměna zkušeností v dialogu rodinných svazů jako zájmových uskupení rodin v rámci jejich občanské participace se státními institucemi. Cílem je zlepšit komunikaci se státními orgány v České republice při prezentaci potřeb rodin.

Dosažení tohoto cíle podpoří efektivitu vynaložených prostředků státu na podporu rodin a přispěje k prorodinnému klimatu.

Najít si čas na sebe – rozhovor