Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky v kontextu situace v České republice

V průběhu realizace projektu podpořeného z Erasmus plus jsme vás informovali o cestě do Berlína, jejímž cílem byla návštěva dvou největších rodinných svazů.

Z těchto pracovních setkání vzešly následující podněty pro českou rodinnou politiku:

1. PRO EFEKTIVNÍ RODINNOU POLITIKU JE NEZBYTNÁ EXISTENCE STŘEŠNÍCH PRORODINNÝCH ORGANIZACÍ.

Jenom rodinné svazy:

  • dokáží vnímat potřeby rodin a s nimi související opatření v žádoucích souvislostech a
  • nejsou pohlceni dalšími politickými zájmy.

Jak mapuje článek Zahraniční přístupy k tématům rodinné politiky – existence rodinných svazů, mívají rodinné svazyrůzná těžiště své práce a zastávají rozmanitou politickou orientaci, jak je možné si ověřit i v publikaci našeho členského centra , která ve druhé části přináší porovnání různých rodinných svazů v Rakousku.

Není potřeba se obávat konkurence mezi těmito organizacemi. V Německu se všechny tyto svazy setkávají na společné platformě  Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF).

2. V ZÁJMU NEDISKRIMINACE RODIČŮ, KTEŘÍ VYCHOVÁVAJÍ DĚTI, JE NUTNO SNÍŽIT ODVODY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Německá iniciativa Rodiče žálují (Eltern klagen) se sice opírá o vnitrostátní legislativu, ale otevřela všeobecně platné téma: ti, kteří odvádějí sociální pojištění a současně vychovávají svoje děti, investují do důchodového systému dvakrát. Jednou přispívají svými odvody a podruhé investují do dětí, kteří jsou budoucími poplatníky. Proto je spravedlivé, aby se náklady vynaložené na výchovu dětí zohlednily v odvodech na sociální pojištění. A to buď ve snížených sazbách podle počtu dětí nebo dokonce v osvobození od těchto plateb, například pro rodiče 4 a více dětí.

3. DEMOKRATICKÝ PRINCIP VOLEB NEBUDE V BUDOUCNU MOŽNO ZCELA NAPLNIT, POKUD SE NEZMĚNÍ VOLEBNÍ SYSTÉM

S podnětem pro úvahy nad úpravou volebního systému přišel Deutscher Familienverband, který navrhuje rozšířit volební právo i na mládež. Vychází z toho, že o ¼ naroste skupina voličů nad 65 let seniorů a že nejpočetnější skupinou voličů budou ženy ve věku 80 – 85 let. Tím bude znevýhodněna nejmladší generace v prosazování jejích legitimních zájmů.