Projekty

Aktuální projekty

Název projektu: Posílení kompetencí členských organizací Rodinného svazu ČR

V rámci střešního projektu Rodinného svazu dotačního titulu Rodina MPSV pro rok 2024 reaguje na vyjádřené potřeby a očekávání členských center, která ročně obslouží více než 26500 uživatelů a přes 3 000 rodin, vyjádřené v detailním průzkumu jejich potřeb. 

Členská centra v dotazníkovém šetření poukazovala na potřebu reagovat na nové trendy v propagaci preventivních programů, na narůstající náročnost vést workshopy a vyhodnocovat jejich úspěšnost, i na zvládání komunikaci v problematických situacích a reflektovat situaci ve společnosti. 

Projekt si klade následující cíle:

  • posílit kompetence pro propagaci aktivit a jejich finanční zabezpečení
  • posílit organizační a komunikační kompetence pro práci s cílovými skupinami členských center
  • posílit kompetence pro preventivní působení a sociální intervenci v práci s cílovými skupinami členských center 

Z prostředků získaných díky podpoře MPSV Rodinný svaz je realizováno vzdělávání v oblasti: 

Téma Propagace aktivit se zaměřením na digitální formu (květen, Vranov u Brna) reflektuje prezentaci center a jejich programů s ohledem na cílovou skupinu uživatelů, klade důraz na digitální formu a sociální sítě. Specifikuje využití různých kanálů. Zabývá se efektivní reklamou, tvorba kampaní i možnostmi, které nabízí AI.  

Oblast Finanční řízení organizace (září) zvýší kompetence center pro práci s projekty a hledání vhodných zdrojů pro samofinancování. Seznámí s problematikou projektových žádostí národních/místních dotačních titulů, zejména správného nastavení rozpočtů, koordinací projektů během „projektového roku“ s poukazem sledování čerpání prostředků a realizace aktivit, vyúčtování.

Seminář Komunikační dovednosti v problematických situacích s důrazem na evaulaci (říjen, Dub nad Moravou) chce podpořit efektivní vedení workshopů a jejich následnou evaluaci, která je předpokladem pro zkvalitňování řady programů primární prevence. Vnímáme, že zpětná vazba je klíčovým mechanismem pro náš rozvoj, růst a inovace, a proces evaluace může pomoci lépe se připravit na krize a reagovat na ně. Individuální práci s klientem (ale i v týmu)  mnohdy pomáhají znalosti komunikace v problematických situacích a základy koučinku. 

Workshop Práce s rodinou při hledání identity dítěte přiblížil (leden, Praha-Kundratice) jednotlivé determinanty, které tvoří identitu, i pohlavní, a pomohl i porozumět této problematice, aby pracovníci center mohli být oporou rodinám, kde tuto oblast života u svého dítěte aktivně řeší.

Přednáška Potřeba intervence (listopad) posílí kompetence pro preventivní působení a sociální intervenci v práci s cílovými skupinami center tak, aby členská centra byla schopna tyto patologie lépe identifikovat a nabízet první pomoc. Nabídne základní informace k identifikaci signálů potřeby intervence a podání první pomoci s tím, že další pomoc poskytne síť organizací, které se danou problematikou zabývají. Stěžejní obsah vzdělávání je, dovědět se o možnostech intervence lektora programů v případě podezření na týrání/zanedbávání/zneužívání dítěte/domácí násilí aj. Zmíněná bude o právní oblast, tzn. oznamovací a překažovací povinnost daná zákonem. 

Děkujeme MPSV za podporu. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Logo_MPSV_Rodina_01_color.jpg.


 

Ukončené projekty