Kdo jsme, čemu věříme a kam směřujeme

Rodinný svaz ČR je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR.

Rodinný svaz ČR chce vyjadřovat podporu hodnotám, které jsou pro jeho členy významné, ochotu a připravenost pracovat a usilovat ve prospěch rodin, a nabízet podporu a porozumění těm, kdo chtějí spolupracovat.

Naší vizí je taková společnost, která si cení rodiny, a která vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce.

Naším ideálem je rodina založená na manželství muže a ženy. Máme mnoho důvodů k přesvědčení, že takové rodinné soužití má naději na vyšší stabilitu a vytvoření podmínek, v nichž se dobře daří dětem i dospělým. Ceníme si každého lidského usilování, které vede k vytvoření stabilního a bezpečného zázemí pro růst, zrání i stárnutí.

Naplňování této vize je pro nás spojeno s respektem k člověku, radostí ze spolupráce, oceňováním angažovanosti a ochoty a snahou, aby všechno naše usilování bylo srozumitelné, vstřícné a otevřené. Vítáme každého, kdo přichází s ochotou tuto naši vizi naplňovat.

Členství

Členy Rodinného svazu ČR jsou centra pro rodinu a další prorodinné subjekty, pracující v oblasti pastorace rodin, primární prevence, poskytující rodinám sociální služby nebo pověřené výkonem SPOD. Členy Rodinného svazu ČR se mohou stát i fyzické osoby, lidé, kteří se ztotožňují s myšlenkami a posláním Rodinného svazu ČR.

Rodinný svaz ČR chce svých cílů dosahovat zejména prostřednictvím:

 • prosazováním a propagací hodnot, které souvisejí s rodinou
 • koordinací činnosti jednotlivých členů tak, aby se mohli co nejúčinněji angažovat v oblasti rodinné politiky a rodinného života
 • podporou rozvoje prorodinného klimatu ve společnosti
 • dialogu se státními orgány v otázkách rodinné politiky
 • podpory programů pro děti, mládež a rodiny
 • podpory programů pro manžele, rodiče a seniory
 • podpory dalších programů naplňujících poslání spolku
 • zajištění informační služby svým členům
 • poskytováním vzdělávání.

Členský příspěvek pro fyzické osoby je dobrovolný, potvrzení pro daňový odpočet bude vystaveno na vyžádání.

Členský příspěvek pro právnické osoby se stanovuje na min. částku 1000,- Kč ročně.Výše členských příspěvků schválil výbor Rodinného svazu ČR dne 17. 10. 2017.

Informace o zpracování osobních údajů

RODINNÝ SVAZ ČR z.s., IČO:26536234, se sídlem Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Rodinný svaz ČR z.s. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem Rodinného svazu ČR,

 • personalistická agenda,

 • agenda související s komunikací prorodinných organizací,

 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

V případě dotazů, nebo pokud si přejete uplatnit výše popsaná práva, obraťte se, prosíme, prostřednictvím e-mailu na statutárního zástupce Ing. Jana Zajíčka info@rodinnysvaz.cz.

Jan Zajíček, statutární zástupce RS