Zkušenosti z Německa ve vzdělávání žen

Existují v České republice vůbec takové nabídky pro ženy?

Díky projektu Erasmus plus jsme prožili skoro tři dny v mnichovské vzdělávací instituci Frau und Beruf. Krátký přehled o kurzech a službách péče o děti, které nabízí tato organizace, jsme zveřejnili již v předchozím článku. Dnes se zaměříme na cílové skupiny, kterým jsou tyto nabídky určeny, a na společného jmenovatele všech aktivit této organizace.

Jaká je cílová skupina využívající služby organizace Frau und Beruf?

Ve Frau und Beruf potkáte ženy velkého věkového rozpětí a národnostního složení. Vedle rodilých Mnichovanek, které si chtějí zlepšit svoje pracovní kompetence nebo se po delší pauze znovu zapojit na trhu práce, sem chodí i ženy s tzv. migračním zázemím, převážně muslimského původu. Zájem o kurzy je velký, a to i v situaci, kdy je obrovský převis nabídek práce nad poptávkou. Zájemkyním je totiž jasné, že nejde jen o to, získat pracovní uplatnění, ale že jde o vzájemnou spokojenost zaměstnavatele a zaměstnance. Proto rády využívají kurzů, které jsou bezplatné zejména díky podpoře bavorského Ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci.

V čem je originalita přístupu k účastnicím a jejich vzdělávání?

Od začátku své existence chce Frau und Beruf umožnit každé ženě, aby našla svoje zdravé sebevědomí v tom, že ví, co umí, co může nabídnout a co chce.

Nejde tedy hned o to, aby se něco naučila, ale aby si uvědomila sama sebe. A teprve, když si pojmenuje svoje dovednosti a svoje přání, je další vzdělávání efektivní: je šité na míru a informace jsou využitelné.

Co když má ale žena nedostatečné školní vzdělání nebo byla dlouho nezaměstnaná?

V těchto případech mají zvláštní význam tzv. rodinné kompetence neboli psychosociální dovednosti prohloubené neplacenou prací, nejčastěji péčí o rodinu a výchovou dětí. Žena se učí odlišovat činnosti, které dosud dělala, a dovednosti, díky kterým mohla tyto činnosti dělat. Následně se učí hovořit o svém osobním potenciálu a začlenit jej do své profesní biografie.

Tento přístup neuplatňuje Frau und Beruf jen ve vzdělávacích kurzech, ale i ve vzdělávání a koordinaci poskytovatelek služeb péče o děti, které nabízejí tzv. Denní matky nebo skupina Denních matek v tzv. Denní péči o děti. Poskytovatelka (v menším procentu případů i muž) má buď pedagogické, zdravotnické vzdělání nebo disponuje tzv. rodinnými kompetencemi, které doplňuje předepsanými kurzy formálního vzdělávání. Podle zákona z roku 2004 je tato péče považována za rovnocennou s péčí poskytovanou v jiných formách.

Tato zkušenost byla velmi důležitá i proto, že je v současné době pilotně zkoušena Dětská skupina sousedského hlídání Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na kulatém stole v Poslanecké sněmovně se pracovnice MPSV a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti mohly seznámit s bavorskými zkušenostmi přímo od jednatelky Frau und Beruf.