Posílení preventivních programů členů Rodinného svazu ČR

Dotační titul MPSV pro střešní organizace

Rodinný svaz ČR v roce 2022 nabídl prostřednictvím projektu svým členům metodickou a edukační podporu, která přispěje ke zkvalitnění poskytované služby v oblasti:

  • prohlubování kompetencí pro partnerský/manželský život a prevenci rozpadu rodiny
  • inovaci stávající služby podporující mezigenerační přenos a vztahy mezi rodiči a dětmi (rodičovské kompetence)
  • pomocí osvěty nabídne téma slučitelnosti rodiny a zaměstnání a úkoly seniorů v rodině

Výstupem projektu jsou dvě edukační setkání, tréninkový seminář, tvorba metodiky na posílení rodičovských kompetencí a tvorba osvětových newsletterů. Potřebnost oblasti prohlubování kompetencí pro manželský/partnerský život vyplynul z průzkumu žadatele mezi svými členskými organizacemi. Členská centra se zabývají programy primární prevence, kam patří zejména programy na prohlubování kompetencí pro partnerský život. Z průběžných evaluací programů vyplývá, že se primární prevence musí zaměřovat na téma rozpadu soužití rodičů.

Podle závěrů Zprávy o rodině 2020, uvedených v části popis cílů aktivit projektu, lze tvrdit, že rozpad vztahu způsobuje nedostatečná výbava partnerskými kompetencemi. Zpráva o rodině 2020 také uvádí, že 4/5 párů vyhledává pomoc psychologické poradny pozdě. K naplnění požadavků primární prevence se jejich poskytovatelé (členská centra Rodinného svazu) proto musí ve svém vzdělávání na tyto kompetence zaměřovat. Tréninkový seminář nabídne nové zážitkové aktivity zaměřené na řešení konfliktů v rodině a jejich předcházení, komunikační kompetence budou dále zaměřeny na způsoby vyjednávání při rozdělování prací v rodině.

Inovace stávajících služeb podporující mezigenerační přenos a vztahy mezi rodiči a dětmi, bude naplňovat II. edukační setkání a tvorba příslušné metodiky. Potřebnost těchto aktivit vyplynula z průzkumu žadatele mezi svými členskými organizacemi. Členská centra se zabývají programy primární prevence, kam patří vedle programů na posilování partnerských kompetencí i programy na posilování rodičovských kompetencí.

Potřebnost těchto aktivit dokládá řada zjištění, například studie Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2016, která uvádí, že příčiny problémů v rodině jsou 42,5% způsobeny partnerskými problémy, 35% problémů je materiálního charakteru a 27% (třetí místo v žebříčku problémů) tvoří problémy s dětmi, navíc 14% problémů je spojeno s dětmi na internetu (dohromady tedy 41%).

Ke vzniku a prohlubování těchto problémů přispívá v podstatné míře i nedostatek času, který rodiče tráví se svými dětmi: ČR má nejvyšší zaměstnanost matek 6 – 14 letých dětí v EU. Také deklaruje 50% matek a otců školních dětí, že nemají dostatek společně tráveného času se svými dětmi. Programy členských center Rodinného svazu ČR proto nabízí matkám nebo otcům prožít víkend s některým ze svých dětí pod vedením zkušených lektorů. Programy jsou velmi oblíbené.

Podpora osvěty slučitelnosti rodiny a zaměstnání a úkolů seniorů v rodině, bude naplněn vydáním osvětových newsletterů, které budou přinášet aktuální informace o rodinné politice věnované uvedeným tématům. Budou určeny pro členská centra Rodinného svazu ČR a jejich klienty.

Potřebnost osvětových materiálů je dlouhodobě prokázána prací členských center střešní organizace s rodinami a seniory a naplňuje cíle státní a komunální rodinné politiky. Díky podpoře z projektu MPSV by bylo možno využít spolupráce odborníků, a tím výrazně zkvalitnit tyto materiály.

Osvětové materiály ke stažení pro práci členských center Rodinného svazu ČR

Kurz o komunikaci, která je cestou k vzájemnému porozumění a lepším vztahům.

Je zaměřen především na vztahovou komunikaci a seberozvoj s velkým přesahem i do profesní a společenské oblasti života.

Koncepčně je vystavěn na sebepoznání, objevování vlastní jedinečné komunikační výbavy, odhalování nefunkčních vzorců a návyků.

Přináší postupné pochopení a nácvik komunikace, která je efektivní nejen tady a teď, ale především dlouhodobě v podobě trvale dobrých vztahů.