Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2024 vyhlášena

Do 10. května 2024 se mohou obce z České republiky přihlásit do soutěže Obec přátelská rodině, jejímž spoluvyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR. Aktivity, programy, akce, kurzy zaměřené na manželské/partnerské vztahy, zlepšení komunitního života, života rodin úplných i neúplných, seniorů v obci i ve vlastním prostředí a mnohé další jsou těmi, které se mohou ucházet o finanční bonus.

  1. Cílovými skupinami dotační podpory ze státního rozpočtu v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“ jsou jednak mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi (do 18 ti let věku), rodiny očekávající narození dítěte, rodiny s dítětem staršího školního věku, vícegenerační rodiny, pěstounské rodiny a rodiny se specifickými potřebami [např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny z etnických a národnostních menšin, rodiny migrantů, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s dlouhodobě nezaměstnaným dospělým členem, rodiny s rodičem samoživitelem/samoživitelkou a senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci), vícegenerační rodiny a rodiny se specifickými potřebami (např. rodiny pečující o křehké seniory nebo seniory se zdravotním postižením)]. Projekt by měl být zaměřen na podporu budování komunity a sousedského života dané obce.
  2. Podporované aktivity
    Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o podporu prorodinných/ proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí, rozvoji pečovatelských kompetencí u všech generací a k rozvoji dobrovolnictví na komunitní úrovni s cílem podpořit participaci rodin, členů rodin a seniorů v místní komunitě. Podporované aktivity a opatření bezprostředně reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni. Mezi podpořené aktivity patří taktéž realizace auditu přátelského rodině a seniorům. V rámci soutěže je rovněž hodnocena spolupráce obce s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.

Podrobnosti na stránkách MPSV