Ptali jsme se kandidátů do Sněmovny…

Také vás zajímají názory na rodinnou politiku těch, kteří letos kandidují do Poslanecké sněmovny? Položili jsme 10 otázek stranám: KDU-ČSL, ODS, TOP09, ČSSD a Piráti. Nabízíme odpovědi těch, kdo zareagovali.

Dotazy společně formulovaly tři největší prorodinné organizace v ČR: Rodinný svaz ČR, Unie center pro rodinu a komunitu a Síť pro rodinu, které sdružují lokální rodinná, mateřská, komunitní centra. Ta realizují preventivní programy pro rodiny. Dlouhodobě společně posilují hodnotu rodiny a upozorňují na to, že tato centra jsou jedinými subjekty, které dlouhodobě, cíleně pracují i s úplnými rodinami tak, aby dokázaly předejít rizikovým situacím. Společně pracují na rozvoji rodinné politiky ČR a hledají cesty k udržení financování preventivních programů.

Odpovídá Markéta Pekarová Adamová

Co všechno zahrnujete do rodinné politiky?

Všechny kroky, které ocení a především podpoří rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života.

Kam by podle vás měla rodinná politika v dalším období směřovat?

V rodinné politice bychom se měli zaměřit na nástroje, které povedou k podpoře a pomoci rodinám. Zavedeme daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Dále také možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby a náklady za rozvoj služeb pro rodinu a domácnost budou daňové uznatelné. Zároveň podnikneme kroky ke sladění rodinného a profesního života, tak aby zbylo více času pro výchovu dětí a péči o blízké.

Jakou úlohu pro vás má Koncepce rodinné politiky ČR, je pro vás zavazující?

Určitě je koncepce rodinné politiky důležitá, ale měla by být aktualizovaná a měla by se v ní co nejvíce zohlednit hodnota rodiny pro celou společnost.

Jakou vnímáte úlohu rodiny ve společnosti?

SPOLU jsme pro zdravou rodinu a chceme, aby se rodinám u nás dařilo. Rodiny jsou pro nás základem společenské a ekonomické stability země. O úloze rodiny a jejích členů určitě netřeba se více rozepisovat, z našich stran nikdy nezazní její zpochybnění.

Vnímáte rodinu jako zdroj prosperity nebo objekt, jehož potřeby je nutno uspokojit?

Pro konzervativně liberální strany byla rodina vždy základem společnosti. I nadále budeme podporovat rodiny s dětmi a uděláme vše pro to, abychom jim umožnili kvalitní život, dostupné bydlení a vytvořili podmínky pro plynulý přechod z péče o děti do zaměstnání. Rodina je zdroj prosperity nejen svých členů, ale i celé společnosti.

Proč se ve svém volebním programu nezmiňujete o stabilitě rodiny?

Ve svém programu stabilní rodinu zmiňujeme a také hovoříme o tom, že pro rozvoj naší společnosti není nic důležitější než právě stabilní rodina. Kromě konkrétních kroků, které rodinám pomůžou, chceme i symbolicky přejmenovat MPSV na Ministerstvo pro rodinné, sociální a pracovní věci, protože si rodinná politika zaslouží větší pozornost.

Jak chcete podpořit prevenci rozpadu rodiny, a tím dlouhodobě i organizace, které se rozvoji potřebných kompetencí věnují?

Uděláme vše pro to, abychom rodinám pomohli zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí. Vůbec nejúčinnější je krizím předcházet, proto budeme rodinám pomáhat, aby o svou stabilitu pečovaly pokud možno samy: zajistíme a zpřehledníme síť poradenských zařízení a pomoci a budeme podporovat služby sociální prevence pro rodiny v krizi.

Podpoříme také mimosoudní řešení rodinných sporů, např. Cochemskou praxi. Vytvoříme transparentní systém osvobození od soudních poplatků, který se bude vztahovat i na náklady mediace.

Jak vnímáte hodnotu neplacené práce?

Neplacenou práci pro celou společnost nejvíce odvádí tzv. sandwichová generace a všichni pečující. Uvědomujeme si hodnotu jejich práce a také nemalé prostředky, které tito lidé svojí péčí šetří státu. SPOLU proto nabízíme řadu cest, jak tuto práci ze strany státu ohodnotit, ať už se jedná o formu daňových úlev nebo odpovídajícího započítání do výměry důchodu.

Co uděláte pro širší nabídku flexibilních úvazků?

Chceme podpořit flexibilitu trhu práce, ať už se jedná o zkrácené úvazky nebo práci z domova. Dlouhodobě prosazujeme snížení odvodů u částečných úvazků, aby se více vyplatily jak zaměstnanci tak zaměstnavateli. Celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce. Snížíme sociální pojistné pro zaměstnavatele a zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Zaměříme se také na služby péče o děti. Zachováme dětské skupiny a podpoříme další služby péče o nejmenší děti (včetně podpory fyzických osob). Zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování. Tím nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život včetně vyšších finančních příspěvků na péči, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a pečovat o své blízké.

Co uděláte pro vybudování startovacích bytů a rozvoj dostupného bydlení?    

Naše priority jsou: zjednodušení stavebního řízení, podpora výstavby na brownfieldech, posílení role samospráv, nebo třeba snížení DPH na rekonstrukci a výstavbu bytů. Výstavbu je nutné v první řadě odblokovat, urychlit a zbavit byrokracie. Proto výrazně reformujeme stavební zákon, abychom neohrozili výstavbu a zlepšili co nejrychleji dostupnost všech forem bydlení. Díky tomu prosadíme výrazně jednodušší povolování staveb a podpoříme výstavbu až 40 000 nových bytových jednotek ročně, což je třetinový nárůst oproti stávajícímu stavu.

Zároveň zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě) a zavedeme nové standardy pro dostupné startovací a sociální bydlení.

Odpovídá Nina Nováková

Co všechno zahrnujete do rodinné politiky?

Ve volebním období 2013-17, kdy jsem byla poslankyní, jsem opakovaně předkládala návrh, kterému říkám FIA (Family Impact Assessement). Domnívám se, že v zásadě všechny legislativní návrhy mají být posuzovány z hlediska dopadu, jaký budou mít na rodinu. Společnost vnímám jako ekosystém a základním komponentem toho to systému je malý ekosystém zvaný rodina. Svět práce, doprava, zemědělství, zdravotnictví, finance, bezpečnost i mezinárodní smlouvy, všechno se více nebo méně dotkne života každé rodiny.

Kam by podle vás měla rodinná politika v dalším období směřovat?

Rodinná politika by měla směřovat k podpoře fungujících rodin a k posilování jejich všestranné odolnosti a soběstačnosti. Vedle podpory fungujících rodin je třeba věnovat pozornost přípravě mladých na budoucí rodinný život. Rodičovská péče má být oceňována stejně, jako je oceňován přinos lidí ve sféře pracovního trhu.

Jakou úlohu pro vás má Koncepce rodinné politiky ČR, je pro vás zavazující?

Koncepce rodinné politiky by měla existovat přinejmenším na úrovni státu, krajů a obcí s rozšířenou působností. Musí ovšem vznikat komunitně a být komunitně průběžně obnovována. Rodiny velmi doplácejí na to, že se neustále porušuje kontinuita fungujících opatření a opakují se stále stejné chyby. Politici obecně nemají opravdový zájem a vhled do rodinné politiky, a tak vznikají „šuplíkové“ dokumenty, které málokdo bere vážně.

Jakou vnímáte úlohu rodiny ve společnosti?

V ekosystému společnosti je malý „ekosystém“ rodiny nejdůležitější prvek. Fungující rodina je nejlepším příkladem uplatnění zásad udržitelného rozvoje v praxi. Prarodiče i rodiče chtějí prožívat spokojený život, ale ve všech ohledem mají na paměti budoucnost následujících generací. Rodina je nejspolehlivějším partnerem pro stát, jak se ukázalo v době pandemických omezení. Rodina je přirozenou školou vztahů a jediným garantem úspěšné primární socializace. Je důležité, aby rodina byla vždy pro stát respektovaným partnerem.

Vnímáte rodinu jako zdroj prosperity nebo objekt, jehož potřeby je nutno uspokojit?

Fungující rodina je instituce, která je pro společnost nejvýhodnější z hlediska kulturně společenského i ekonomického. Je třeba se vymanit z pohledu na rodinu jako na sociální problém a chápat ji jako podmínku k biokulturnímu přežití společnosti.

Jak vnímáte téma o stabilitě rodiny?

Posílení odolnosti a stability rodin bude zcela jistě jedním z hlavních témat příštích let. Na kandidátce SPOLU jsem nominována lidovci (KDU-ČSL), pro které je oblast rodiny, a to ve všech souvislostech, priorita. V posledních dvou letech jsem spolupracovala na projektu MPSV Rodiny v krajích. V návrhu Strategie rodinné politiky pro Středočeský kraj se podařilo prosadit jako hlavní cíl právě posílení odolnosti a stability rodin. Na mém webu i na FB se můžete podívat na část návrhu, jehož jsem autorkou.

Jak chcete podpořit prevenci rozpadu rodiny, a tím dlouhodobě i organizace, které se rozvoji potřebných kompetencí věnují?

Prevence rozpadu rodiny by měla jít dvěma liniemi: první je škola, druhá organizace působící v regionech. Škola, jako veřejná služba, se zavazuje, že připraví děti na dobrý osobní pracovní a občanský život. Zatím jsou školy nejúspěšnější v oblasti profesní přípravy. Vzhledem k velkému počtu dětí z neúplných nebo obtížně fungujících rodin musí škola do značné míry převzít úkol vybavit dítě kompetencemi pro vytváření odpovědných a stabilních vztahů, dovednostmi týkajícími se praktického života v domácnosti a předávání důležitého postoje: do tvé rodiny patří i generace prarodičů a praprarodičů. Žáci, ale i rodiče, mají velmi nízkou úroveň právního vědomí týkajícího se rodinného práva. Druhou linii tvoří organizace, které podporují stabilitu manželství a rodinných vztahů obecně. Existují velmi dobré a výborné. Nejsou však v praxi dostupné v každém městě či obci.

Jak vnímáte hodnotu neplacené práce?

Práce je smysluplná činnost, která dělá člověka člověkem. To, že jsme přenesli pojmy z oblasti pracovního práva do všech oblastí života, je zásadní chyba. Bohužel z tohoto klišé nevybočuje ani, jinak dobré, motto „Chci práci i rodinu“. Obecný trend, který tlačí ženu maminku k co nejrychlejšímu návratu do zaměstnání, nepomáhá podle mého názoru ani mamince, ani dětem, ani celé společnosti. Dobře vychovávat dítě se vším, co k tomu patří, to je vysoce kvalifikovaná činnost, která má být oceněna jak ekonomicky, tak společensky.

Co uděláte pro širší nabídku flexibilních úvazků?

Nechci utíkat od otázky, ale za svůj úkol považuji vytvořit pro lidi na rodičovské dostatek příležitost dále se vzdělávat a vylepšovat svou kvalifikaci. Přehlížíme například nárůst lidí, kteří nemají ukončené střední vzdělání a musíme rodičům pomoci, aby zůstali během výchovy nejmenších dětí zcela  „v obraze“ v rámci svého oboru nebo se úspěšně připravovali na obor, který jim bude lépe vyhovovat.

Co uděláte pro vybudování startovacích bytů a rozvoj dostupného bydlení?    

Bydlení se stává klíčovým problémem, zejména ve Středočeském kraji, kde kandiduji. V širších souvislostech – mám na mysli mezigenerační soužití, bez kterého se společnost rozpadne na sociální skupiny, které si nerozumějí a které si dokonce navzájem vyčítají výhody ze strany státu – bych ráda prosazovala podporu vzniku (nemusí to být vždy jen nová stavba) vícegenerační bytů a domů. Udržet si soukromí a zároveň si být na dosah, to považuji za nejvýhodnější řešení.

Odpovídá pavla Golasovská

Co všechno zahrnujete do rodinné politiky?

Rodinná politika to jsou všechny situace od narození až do smrti. Jsou to místa ve školkách, v dětských skupinách, rodičovské příspěvky, zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa, manželství, vztahy v rodině, vzdělávání, pěstounské péče, sociální služby, čas pro rodinu, mezigenerační vztahy, bydlení,  práce,  senioři,  důchody,  volný  čas,  zdravotní  péče,  paliativní  a hospicová péče.

Kam by podle vás měla rodinná politika v dalším období směřovat?

Měla by cíleně směřovat na podporu a pomoc pracujícím rodinám s dětmi a seniorům, kteří celý život pracovali. Zajištění bydlení, práce, důchodů a důstojného života seniorů.

Jakou úlohu pro vás má Koncepce rodinné politiky ČR, je pro vás zavazující?

Jakákoliv koncepce pokud je psaná jen na papíře a není realizována je k ničemu.  

Jakou vnímáte úlohu rodiny ve společnosti?

Nezastupitelnou. Pro zrození nového života, pro výchovu dětí, ekonomické zajištění a jako základ pro výchovu nové generace. Vzory v rodině jsou pro děti velmi důležité a to nejen vzor otce a matky, ale i vzory mezigenerační, tj. babička, dědeček a další příbuzní.

Vnímáte rodinu jako zdroj prosperity nebo objekt, jehož potřeby je nutno uspokojit?

Rodinu vnímám jako základní buňku společnosti, která by měla fungovat na bázi subsidiarity, měla by si vzájemně pomáhat v kontextu širší rodiny a až pokud členové situaci nezvládnou, tak by měli požádat o pomoc stát.

Jak chcete podpořit prevenci rozpadu rodiny, a tím dlouhodobě i organizace, které se rozvoji potřebných kompetencí věnují?

Ve finanční podpoře služeb sociální prevence jako jsou poradny nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Na tyto služby musíme najít peníze, protože prevence vyjde stát vždy levněji, než když pak musí řešit důsledky rozpadu rodin jako je ztráta bydlení, práce, různé druhy závislosti, dluhy nebo výchova dětí.

Jak vnímáte hodnotu neplacené práce?

Pokud se neplacená práce rovná dobrovolnictví, pak je to záslužná a nedoceněná činnost, před kterou se mi chce dát ten pověstný “klobouk dolů .”

Co uděláte pro širší nabídku flexibilních úvazků?

Flexibilní úvazky – to je debata na úrovni stát a zaměstnavatel. Výhody pro ty zaměstnavatele, kteří kratší úvazky nabízí, např. formou nižších daňových odvodů.

Co uděláte pro vybudování startovacích bytů a rozvoj dostupného bydlení?    

Výhodné nabídky pro obce ze strany MMR na rekonstrukce nebo stavbu bytů, odpočty z hypoték pro mladé za narozené děti, možnost spoluúčasti při stavbě bytů.