FAFCE ve své rezoluci připomíná, že rodiny jsou v popředí zájmu o duševní zdraví společnosti

Rodiny by měly být první prioritou každého politického návrhu, a to nikoli na teoretickém základě, ale prostě proto, že připravují budoucnost Evropy. V tomto historickém okamžiku, kdy jsou mnozí znepokojeni směrem, kterým se náš svět ubírá, je třeba uvítat, že Evropská komise žádá členské státy, aby do všech politik začlenily demografické hledisko. Doufáme, že to členské státy uznají a že příští evropští zákonodárci navážou na dosud vykonanou práci,“ reagoval předseda Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) Vincenzo Bassi na dokument Evropské komise „Demografické změny v Evropě: soubor nástrojů pro činnost“, jak ji o to požádala Evropská rada ve svých závěrech v červnu loňského roku.

Rozměr dokumentu se dotýká i rodiny, mládeže a mezigenerační solidarity, s odkazem na vzdělávání, zaměstnanost, rovnováh mezi pracovním a soukromým životem, osamělost a duševní zdraví jedinců. 

Národní monitoring duševního zdraví mladých v ČR upozorňuje, že 40 % vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 % úzkosti. O problematiku se zajímá také Evropská unie. 

Mladí lidé procházejí fyzickými, emocionálními a sociálními změnami, a jejich duševní zdraví je citlivé k různým vlivům. Hlavní odpovědnost za výchovu a blaho svých dětí nesou rodiče, kteří hrají klíčovou roli v poskytování emocionální a praktické podpory. FAFCE, resp. zástupci jejích členů, včetně Rodinného svazu ČR, v těchto dnech jednají v Bruselu a upozorňují, že na mladší generace nelze pohlížet jako na jedinou skupinu osob, ale jako na součást rodin a komunit. Rodina je prvním společenským přínosem pro prevenci a léčení problémů duševního zdraví. Proto FAFCE považuje za velmi důležité, aby EU zvyšovala povědomí o významu podpory rodiny při podpoře duševního zdraví a vybízela členské státy, aby upřednostňovaly rodinné politiky, které uznávají klíčovou roli rodiny při vytváření skutečně bezpečného a ochranného prostoru pro děti a mládež.

Duševní zdraví dětí a mladých lidí do značné míry závisí na rodinném klimatu. I náročné životní situace a výzvy, kterým děti a mládež čelí, např. při vzdělávacím procesu, v oblasti seznamování, poznávání druhých a jejich myšlenek a názorů, při hledání vlastní identity, se snadněji zvládají v rodině, jejíž základem jsou stabilní a kvalitní vztahy. 

Psychologové poukazují na to, že lidé přicházejí k rodinným poradcům, mediátorům a terapeutům až v pokročilé krizi. „Domníváme se proto, že je třeba klást důraz na primární prevenci a podporovat duševní zdraví jednotlivců také prostřednictvím výchovy k péči o vztahy, budování komunikačních kompetencí a prohlubování schopnosti empatie a porozumění v mezigeneračním soužití. K tomu slouží vzdělávání (osvědčené semináře a přednášky), jejichž význam zdůrazňují rodinná centra. Výzkum Institutu pro komunikační terapii v Mnichově ukázal, že míra rozvodovosti, která má, jak známo, negativní dopad na psychickou pohodu dětí, byla u absolventů kurzů manželství a rodičovství statisticky významně nižší, tj. 4,8 % ku 26 %,“ zdůrazňuje Marie Oujezdská, ředitelka Národní centra pro rodinu, které na podzimním plenárním zasedání FAFCE (24.-27. 10. 2023) navrhlo zařadit do připravované rezoluce důraz na primární prevenci rozpadu vztahů, která se mj.realizuje v programech členských center Rodinného svazu.

Podpora rodinné politiky a prorodinných aktivit může mít pozitivní dopad právě na oblast demografie. Dokument, který komise EU tento měsíc (10/2023) přijala a představila soubor politických nástrojů mající členské státy k dispozici, podle ředitelky Národního centra pro rodinu a místopředsedkyně Rodinného svazu Marie Oujezdské se však zaměřil pouze na ekonomické složky: „Pro zvýšení křivky porodnosti je potřeba mj. posilování kompetencí pro vztahy v rodině, které jsou podle našich zkušeností nezbytné pro odvahu založit rodinu a udržet její stabilitu, což je základní podmínkou dobrého demografického vývoje.“ 

Na plenárním zasedání v Bruselu proto FAFCE tento rozměr představilo a diskutovalo s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicou a následně odsouhlasilo vlastní rezoluci v tomto duchu.

Příští řádné zasedání představenstva FAFCE se bude konat v České republice v květnu 2024.