Dotační titul „Rodina“ ohrožen – prohlášení Rodinného svazu ČR

V poslední době, zejména od konference Fórum rodinné politiky pořádané MPSV, se množí protichůdné informace o budoucnosti  Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina: od úvah o jeho zrušení až po jeho navýšení na 150% současné výše, jak předpokládá připravovaná aktualizace koncepce státní rodinné politiky. Stávající situace vzbuzuje existenční obavy nejen o osud subjektů poskytujících služby primární prevence, ale i o další směřování rodinné politiky. Dotační titul „Rodina“ byl založen v roce 2005 s cílem podporovat aktivity posilující fungující rodiny. Jeho výše, 100 milionů korun, od roku 2011 klesá, a to i přes razantní nárůst mezd a cen.

Vznikl rok po založení odboru rodinné politiky a vydání první zprávy o rodině, v roce, kdy byla vzata na vědomí vládou první koncepce rodinné politiky. Jeho vznik je proto možno považovat za integrální součást opatření vznikající české rodinné politiky. Dotační titul umožnil rozvoj služeb primární prevence, kterou v převažující míře vykonávají neziskové organizace.

Dotační titul je jediný svého druhu. Umožňuje financování odborné činnosti organizací, které se díky více jak desetileté historie trvání titulu mohly stát profesionálními pracovišti. Je jediným zdrojem na placení pracovníků na HPP. Dotační tituly na úrovni krajů a obcí jsou rozsahem finančních prostředků pouze doplňkové.

Výše dotačního titulu ve výši necelých 100 milionů korun se od roku 2011 nezvýšila, oproti roku 2010 dokonce zaznamenala pokles. A to i přes razantní nárůst mezd a cen. Pokud by měl být dotační titul omezen nebo dokonce zrušen, hrozí:
1. zánik organizací poskytujících služby pro rodiny se všemi následnými pracovně-právními důsledky pro organizace jako zaměstnavatele i jejich zaměstnance
2. ztráta vynaložených prostředků do zvyšování kvalifikace odborníků zaměstnaných v těchto organizacích
3. ztráta možnosti prohlubovat kompetence potřebné pro fungování rodiny
4. závažné důsledky pro komunální rodinnou politiku, která s prací těchto organizací počítá a která by nejvíce nesla následky rozhodnutí
5. do značné míry znehodnocení dosavadních výsledků systémového projektu financovaného z ESF Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

Z výše uvedených důvodů žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, vládu ČR i zákonodárce o plánované navýšení dotačního titulu.

Jan Zajíček v.r., předseda Rodinného svazu ČR

Marie Oujezdská v.r., místopředsedkyně Rodinného svazu ČR